ส่งฟรี! รับประกัน ของแท้ 100%

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า BLL

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า BLL

1. บริษทั เป่า ลี่ ไหล่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ซื้อภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยมี กำหนดเวลา 1 ปี และในบางกลุ่มสินค้าหรือบางรุ่นเท่านั้นที่มีกำหนดเวลา 3-6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อจากบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายไป (กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน)

2. บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีเท่านั้น และ/หรือเกิดจากความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตจากโรงงานหรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานเท่านั้น โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลารับประกัน และบริษัทฯ จะ รับประกันสินค้าชิ้นนี้ต่อไป ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าครั้งแรก และสินค้าต้องอยู่ ในสภาพสมบูรณ์และตัวแพคเกจสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่แตกหรือไม่หักงอ โดยลูกค้าจะต้องส่งสินค้าที่มีปัญหาด้านคุณภาพมาที่บริษัทฯ เพื่อให้ช่างเทคนิคได้ทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การรับประกันตามสภาพความเหมาะสมของสินค้าและความถูกต้องของขอ้มูล) การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม ในกรณีดังต่อไปนี้

2.1 การใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ ฝ่าฝืนคำแนะนำ การใช้งานที่มาพร้อมกับเครื่องและอุปกรณ์ เช่น สายหัก,คดงอ,สายชา รุดจากการใช้งานปุ่มPower ยบุจากการใช้งาน,ช่อง USB เบี้ยวหรือหักจากการใช้งาน ฯลฯ

2.2 การชำรุดเนื่องจากอุบัติเหตุ, สาธารณภัยหรือภัยธรรมชาติ, สงคราม, การตกหล่น, การตกน้ำ, แตกร้าวจากความประมาทหรือจงใจจากตัวผู้ใช้เอง, สัตว์และแมลงต่างๆ 

2.3 การเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น เก็บไว้ในสถานที่ที่มีความชื้นสูงและ/หรือมีอุณหภูมิสูง

2.4 การงัดแงะ แก้ไข ซ่อมแซมหรือดัดแปลงสินค้า จากบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ

2.5 อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไปจากสินค้า , สินค้าไม่มาพร้อมกล่องและอุปกรณ์ในกล่องไม่ครบชุด

2.6 ความไม่พึงพอใจในสินค้าหรือสินค้าผ่านการใช้งานมาแล้ว  

2.7 ใบเสร็จหรือใบรับประกันสูญหาย หรือชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหมดประกันเมื่อใด

3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยเปลี่ยน เฉพาะสินค้าหลักที่เสียเท่านั้น และในบางกรณีอาจเปลี่ยนเฉพาะบางส่วน หรืออาจซ่อมแซมแทนตามสภาพ

ของสินค้าหรือตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือ เป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

3.1 ลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จรับเงินต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ส่งสินค้าเคลมประกัน

3.2 ใบเสร็จรับเงินต้องมีสภาพสมบูรณ์มากกว่า 90% โดยรายละเอียดสำคัญยังคงชดัเจนครบถ้วนโดยเฉพาะวันที่ซื้อสินค้า, ชื่อสินค้า, ชื่อร้านค้าและเลขที่ใบเสร็จรับเงิน

4. กรณีสินค้าเคลมไม่สามารถซ่อมแซมได้ บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าชนิดเดียวกันให้แทน แต่หากสินค้าชนิด เดิมไม่มีแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้ารุ่นที่มีราคาที่ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าในการเคลมให้

5. บริษัทฯรับประกันเฉพาะสินค้าหลักเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าแถมและอุปกรณ์พ่วงที่อยู่ใน ชุด เช่น สายชาร์จแบตสำรอง ,สายชาร์จลา โพง, สาย AUX, จุกหูฟัง ฯลฯ

6. การรับประกัน สินค้าต้องมาพร้อมกล่องและต้องมีอุปกรณ์ในกล่องครบชุด เช่น อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งาน ใบรับประกัน ฯลฯ พร้อมให้แปะโน้ตแจง้รายละเอียดและความผิดปกติของสินค้ามาด้วย

7. กรณีเป็นลูกค้า End User ให้เคลมกับร้านค้าที่ซื้อ กรณีร้านค้าปฏิเสธหรือลูกค้าไม่สะดวก ลูกค้าสามารถส่งสินค้านั้นกลับมาเคลมที่บริษัทฯได้ (ฟอร์มเคลมสินค้า) ติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้ บีแอลแอล โทร. 02-416-8999 หรือส่งเคลมผ่านทาง ไปรษณีย์ที่อยู่ในการจัดส่ง : บจก.เป่า ลี่ ไหล อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 55/65-67 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวง บางแค เขตบางแค กทม.10160

พร้อมระบุรายละเอียดในกล่องดังนี้

– ชื่อ-นามสกุลลูกค้า

– ที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับ

– หลักฐานการซื้อ

– กล่องสินค้าและอุปกรณ์ครบชุด 

– ระบุอาการเสียให้ชัดเจน

เพื่อความรวดเร็วในขั้นตอนการเคลม ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าส่งสินค้ามายังบริษัทฯ บริษัทฯจะ รับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับไป และบริษัทไม่รับผิดชอบกรณีสินค้าสูญหายระหว่างขนส่ง

หากบริษัทฯตรวจสอบแล้ว สินค้าไม่เสียหายหรือไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน เช่น ไม่มีกล่อง , อุปกรณ์ไม่ครบหรือไม่มีใบเสร็จ ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งสินค้าด้วยตนเอง 

เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดในการรับประกันสินค้าของท่าน กรุณากรอกรายละเอียดลงทะเบียนรับประกันสินค้า BLL

หากเกิดกรณีลูกค้าได้รับสินค้า ไม่ครบ ผิดสี ผิดแบบ ผิดรุ่น กรุณาแจ้งรายละเอียด
ของใบสั่งซื้อหรือแนบรูปภาพ แล้วแจ้งผ่าน Faceboook Inbox หรือ Line:@bllgadget
จากกนั้นทางบริษัทฯ จะตรวจสอบความถูกต้อง หากพบว่าเกิดจากความผิดพลาดจากทางบริษัทฯ
เราจะรีบดำเนินการแก้ไขให้ลูกค้าทันที ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการนั้นขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละกรณี

  เรื่อง

  วันที่ลงทะเบียน (ต้องกรอก)

  ชื่อ-นามสกุล (ต้องกรอก)

  ที่อยู่ (ต้องกรอก)

  เบอร์ติดต่อ (ต้องกรอก)

  Your Email (ต้องกรอก)

  เลขที่ใบสั่งซื้อ (ต้องกรอก)

  วันที่ซื้อ (ต้องกรอก)

  ซื้อจากที่ไหน (required)

  ประเภทสินค้า (ต้องกรอก) Powerbankหูฟัง Bluetoothหัวชาร์จสายชาร์จSmalltalkลำโพงกล้องติดรถยนต์Flash DriveMemoryปลั๊กไฟ

  รุ่นสินค้า (ต้องกรอก เช่น หูฟัง BLL B66)

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ใบเสร็จ

  [recaptcha]

  ใบเสร็จ BLL มีค่า ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ ครั้งที่ 3 ตั้งแต่ 1กค-30กย 2565

  คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด

  รางวัลใหญ่แจกทอง BLL Big Bonus

  ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2565

  รายละเอียด : ใบเสร็จ BLL มอบโชค ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ , โทรศัพท์ และ ชุดชาร์จตลอดเดือน

  เพียงซื้อสินค้า BLL จากหน้าร้าน หรือ กดสั่งซื้อผ่านแอพ 7-Delivery  (ดูวิธีการสั่งผ่าน App7Delivery) ช่องทางใดก็ได้ แล้วถ่ายรูปผลิตภัณฑ์พร้อมกับใบเสร็จ ลุ้นรับสร้อยคอทองคำและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย รีบจัดกันเลยจ้า ซื้อเยอะ ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเยอะนะจ๊ะ!!

  canl覺 ma癟 izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet casino sitelericanlı casino siteleriHacklink SatışıHack forumbookie altyapılı sitelerkareasbet girişamir altilideneme bonusu veren sitelerkareasbet girişbaşakşehir escortadanaescortbi.sitedeneme bonusu veren siteler
  https://bllgadget.com/