...

BLL Gadget ศูนย์รวมอุปกรณ์มือถือ-ปลั๊กไฟ

สินค้ากลุ่มอุปกรณ์มือถือ
คุณภาพเยี่ยม ราคาประหยัด
สินค้ากลุ่มกลุ่มน้ำยาทำความสะอาด
น้ำยาซักผ้า, น้ำยาปรับผ้านุ่ม, น้ำยาล้างจาน, น้ำยาถูพื้น
ลงทะเบียนรับประกันสินค้า BLL
เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับประกันสินค้า กรุณอ่านและกรอกรายละเอียด
นโยบายการชำระเงิน/เคลมสินค้า
รายละเอียดการชำระเงินค่าสินค้า
แบบฟอร์มเคลมสินค้า
กรุณาอ่านรายละเอียด เพื่อประโยชน์ในการเคลมสินค้าของท่าน
เงื่อนไขและข้อตกลง
กรุณาอ่านและยอมรับข้อตกลงก่อนการใช้เนื้อหา บริการและข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์
นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อตกลงก่อนการใช้เนื้อหาบริการข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ รวมถึง Social Media
แจกสร้อยคอทองคำ กว่า 60,000 บาท
งานลดทะลุพิกัด
MEGA SALES
SHOCK HOT SALES

ที่ตั้งบริษัท

บริษัท เป่า ลี่ ไหล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 55/65-67
ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า BLL

1. บริษทั เป่า ลี่ ไหล่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ซื้อภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยมี กำหนดเวลา 1 ปี และในบางกลุ่มสินค้าหรือบางรุ่นเท่านั้นที่มีกำหนดเวลา 3-6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อจากบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายไป (กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน)

2. บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีเท่านั้น และ/หรือเกิดจากความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตจากโรงงานหรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานเท่านั้น โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลารับประกัน และบริษัทฯ จะ รับประกันสินค้าชิ้นนี้ต่อไป ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าครั้งแรก และสินค้าต้องอยู่ ในสภาพสมบูรณ์และตัวแพคเกจสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่แตกหรือไม่หักงอ โดยลูกค้าจะต้องส่งสินค้าที่มีปัญหาด้านคุณภาพมาที่บริษัทฯ เพื่อให้ช่างเทคนิคได้ทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การรับประกันตามสภาพความเหมาะสมของสินค้าและความถูกต้องของขอ้มูล) การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม ในกรณีดังต่อไปนี้

2.1 การใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ ฝ่าฝืนคำแนะนำ การใช้งานที่มาพร้อมกับเครื่องและอุปกรณ์ เช่น สายหัก,คดงอ,สายชา รุดจากการใช้งานปุ่มPower ยบุจากการใช้งาน,ช่อง USB เบี้ยวหรือหักจากการใช้งาน ฯลฯ

2.2 การชำรุดเนื่องจากอุบัติเหตุ, สาธารณภัยหรือภัยธรรมชาติ, สงคราม, การตกหล่น, การตกน้ำ, แตกร้าวจากความประมาทหรือจงใจจากตัวผู้ใช้เอง, สัตว์และแมลงต่างๆ 

2.3 การเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น เก็บไว้ในสถานที่ที่มีความชื้นสูงและ/หรือมีอุณหภูมิสูง

2.4 การงัดแงะ แก้ไข ซ่อมแซมหรือดัดแปลงสินค้า จากบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ

2.5 อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไปจากสินค้า , สินค้าไม่มาพร้อมกล่องและอุปกรณ์ในกล่องไม่ครบชุด

2.6 ความไม่พึงพอใจในสินค้าหรือสินค้าผ่านการใช้งานมาแล้ว  

2.7 ใบเสร็จหรือใบรับประกันสูญหาย หรือชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหมดประกันเมื่อใด

3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยเปลี่ยน เฉพาะสินค้าหลักที่เสียเท่านั้น และในบางกรณีอาจเปลี่ยนเฉพาะบางส่วน หรืออาจซ่อมแซมแทนตามสภาพ

ของสินค้าหรือตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือ เป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

3.1 ลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จรับเงินต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ส่งสินค้าเคลมประกัน

3.2 ใบเสร็จรับเงินต้องมีสภาพสมบูรณ์มากกว่า 90% โดยรายละเอียดสำคัญยังคงชดัเจนครบถ้วนโดยเฉพาะวันที่ซื้อสินค้า, ชื่อสินค้า, ชื่อร้านค้าและเลขที่ใบเสร็จรับเงิน

4. กรณีสินค้าเคลมไม่สามารถซ่อมแซมได้ บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าชนิดเดียวกันให้แทน แต่หากสินค้าชนิด เดิมไม่มีแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้ารุ่นที่มีราคาที่ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าในการเคลมให้

5. บริษัทฯรับประกันเฉพาะสินค้าหลักเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าแถมและอุปกรณ์พ่วงที่อยู่ใน ชุด เช่น สายชาร์จแบตสำรอง ,สายชาร์จลา โพง, สาย AUX, จุกหูฟัง ฯลฯ

6. การรับประกัน สินค้าต้องมาพร้อมกล่องและต้องมีอุปกรณ์ในกล่องครบชุด เช่น อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งาน ใบรับประกัน ฯลฯ พร้อมให้แปะโน้ตแจง้รายละเอียดและความผิดปกติของสินค้ามาด้วย

7. กรณีเป็นลูกค้า End User ให้เคลมกับร้านค้าที่ซื้อ กรณีร้านค้าปฏิเสธหรือลูกค้าไม่สะดวก ลูกค้าสามารถส่งสินค้านั้นกลับมาเคลมที่บริษัทฯได้ (ฟอร์มเคลมสินค้า) ติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้ บีแอลแอล โทร. 02-416-8999 หรือส่งเคลมผ่านทาง ไปรษณีย์ที่อยู่ในการจัดส่ง : บจก.เป่า ลี่ ไหล อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 55/65-67 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวง บางแค เขตบางแค กทม.10160

พร้อมระบุรายละเอียดในกล่องดังนี้

– ชื่อ-นามสกุลลูกค้า

– ที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับ

– หลักฐานการซื้อ

– กล่องสินค้าและอุปกรณ์ครบชุด 

– ระบุอาการเสียให้ชัดเจน

เพื่อความรวดเร็วในขั้นตอนการเคลม ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าส่งสินค้ามายังบริษัทฯ บริษัทฯจะ รับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับไป และบริษัทไม่รับผิดชอบกรณีสินค้าสูญหายระหว่างขนส่ง

หากบริษัทฯตรวจสอบแล้ว สินค้าไม่เสียหายหรือไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน เช่น ไม่มีกล่อง , อุปกรณ์ไม่ครบหรือไม่มีใบเสร็จ ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งสินค้าด้วยตนเอง 

เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดในการรับประกันสินค้าของท่าน กรุณากรอกรายละเอียดลงทะเบียนรับประกันสินค้า BLL

หากเกิดกรณีลูกค้าได้รับสินค้า ไม่ครบ ผิดสี ผิดแบบ ผิดรุ่น กรุณาแจ้งรายละเอียด
ของใบสั่งซื้อหรือแนบรูปภาพ แล้วแจ้งผ่าน Faceboook Inbox หรือ Line:@bllgadget
จากกนั้นทางบริษัทฯ จะตรวจสอบความถูกต้อง หากพบว่าเกิดจากความผิดพลาดจากทางบริษัทฯ
เราจะรีบดำเนินการแก้ไขให้ลูกค้าทันที ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการนั้นขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละกรณี

  เรื่อง

  วันที่ลงทะเบียน (ต้องกรอก)

  ชื่อ-นามสกุล (ต้องกรอก)

  ที่อยู่ (ต้องกรอก)

  เบอร์ติดต่อ (ต้องกรอก)

  Your Email (ต้องกรอก)

  เลขที่ใบสั่งซื้อ (ต้องกรอก)

  วันที่ซื้อ (ต้องกรอก)

  ซื้อจากที่ไหน (ต้องกรอก)

  ประเภทสินค้า (ต้องกรอก) Powerbankหูฟัง Bluetoothหัวชาร์จสายชาร์จSmalltalkลำโพงกล้องติดรถยนต์Flash DriveMemoryปลั๊กไฟ

  รุ่นสินค้า (ต้องกรอก เช่น หูฟัง BLL B66)

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ใบเสร็จ

  Shopping Cart
  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.